منزل مسکونی مهندس شایستهسال 1396
زمان اجرا31 روز
موقعیتسعادت آباد