منزل مسکونی مهندس نکاوندسال 1394
زمان اجرا13 ماه
موقعیتبلوار فردوس