منزل مسکونی دکتر فاتح1398
زمان اجرا4 روز
موقعیتیوسف آباد