آرایشگاه تالان تهرانپارسسال 1397
زمان اجرا25 روز
موقعیتتهرانپارس- تقاطع رشید